Oferta

Księgi handlowe  (pełna księgowość)

 • przygotowanie lub aktualizacja planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie wymaganych prawem ewidencji oraz sporządzanie planów amortyzacyjnych,
 • sporządzanie faktur wewnętrznych, poleceń księgowania oraz not korygujących,
 • sporządzanie pełnych, rocznych  sprawozdań finansowych oraz wysyłka do KRS, (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa , sprawozdanie zarządu, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, kapitały własne),
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Krajową Administracją Skarbową (sporządzanie deklaracji, zeznań rocznych PIT, CIT, VAT, )
 • raportowanie do Urzędu Statystycznego,
 • przygotowanie analiz finansowych oraz różnego rodzaju raportów według preferencji Klienta
 • kontrola rozrachunków z odbiorcami i dostawcami oraz wystawianie wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald,

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług (VAT),
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT),
 • prowadzenie wymaganych ewidencji ( np. majątku trwałego ),
 • opracowywanie planów amortyzacji ,

Kadry i płace

 • Doradztwo w zakresie wyboru formy zatrudnienia pracowników,
 • przygotowywanie umów o prace oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz zakończeniem stosunku pracy,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, instrukcji, polityk  i procedur,
 • obsługa pracowników w zakresie : urlopów , zwolnień lekarskich itp.
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych        ( PIT),
 • obsługa PFRON,
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji do ZUS drogą elektroniczną,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie innych, bieżących  spraw pracowniczych – badania lekarskie, informacje dodatkowe, zaświadczenia, uprawnienia,
 • czynności kadrowe po ustaniu zatrudnienia – archiwizacja .

Ewidencje ryczałtowe

 • prowadzenie ewidencji  podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z KAS i ZUS

Pozostałe usługi finansowo-księgowe

 • Sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych  (polityka rachunkowości, instrukcje np. obiegu dokumentów, kasowa, magazynowa, regulaminy),
 • Pomoc w przygotowaniu importów dokumentów księgowych,
 • Rejestracja podatników w urzędach i aktualizacja danych,
 • Reprezentacja przedsiębiorców przed organami administracji publicznej, w tym również w czasie postępowań kontrolnych.