Oferta

Księgi handlowe  (pełna księgowość)

  • przygotowanie lub aktualizacja planu kont oraz polityki rachunkowości,
  • prowadzenie ksiąg handlowych,
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
  • prowadzenie wymaganych prawem ewidencji oraz sporządzanie planów amortyzacyjnych,
  • sporządzanie faktur wewnętrznych, poleceń księgowania oraz not korygujących,
  • sporządzanie pełnych, rocznych  sprawozdań finansowych oraz wysyłka do KRS, (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa , sprawozdanie zarządu, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, kapitały własne),
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z Krajową Administracją Skarbową (sporządzanie deklaracji, zeznań rocznych PIT, CIT, VAT, )
  • raportowanie do Urzędu Statystycznego,
  • przygotowanie analiz finansowych oraz różnego rodzaju raportów według preferencji Klienta
  • kontrola rozrachunków z odbiorcami i dostawcami oraz wystawianie wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald,

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

  • rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług (VAT),
  • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT),
  • prowadzenie wymaganych ewidencji ( np. majątku trwałego ),
  • opracowywanie planów amortyzacji ,

Kadry i płace

  • Doradztwo w zakresie wyboru formy zatrudnienia pracowników,
  • przygotowywanie umów o prace oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz zakończeniem stosunku pracy,
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
  • opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, instrukcji, polityk  i procedur,
  • obsługa pracowników w zakresie : urlopów , zwolnień lekarskich itp.
  • sporządzanie list płac,
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
  • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych        ( PIT),
  • obsługa PFRON,
  • sporządzanie i wysyłka deklaracji do ZUS drogą elektroniczną,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • prowadzenie innych, bieżących  spraw pracowniczych – badania lekarskie, informacje dodatkowe, zaświadczenia, uprawnienia,
  • czynności kadrowe po ustaniu zatrudnienia – archiwizacja .

Ewidencje ryczałtowe

  • prowadzenie ewidencji  podatku od towarów i usług
  • obsługa pracowników
  • rozliczenia z KAS i ZUS

Pozostałe usługi finansowo-księgowe

  • Sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych  (polityka rachunkowości, instrukcje np. obiegu dokumentów, kasowa, magazynowa, regulaminy),
  • Pomoc w przygotowaniu importów dokumentów księgowych,
  • Rejestracja podatników w urzędach i aktualizacja danych,
  • Reprezentacja przedsiębiorców przed organami administracji publicznej, w tym również w czasie postępowań kontrolnych.